• Dịch vụ cắt cỏ phát hoang
• Dịch vụ cắt cỏ công ty, trường học
• Cắt cỏ sân vườn